Ödüller

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

En iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" “Trastuzumab ile Tedavi Edilen HER2 Pozitif Meme Kanseri Hastalarında PIK3CA Mutasyonlarının İlaç Yanıtı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmalarıyla; Farhad HUSEYNOV, Havva TEZCAN ÜNLÜ, Gülşah ÇEÇENER, Ünal EGELİ

En iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" “Deneysel Epilepsi Modelinde 5-Ht2br İmmünreaktivitesi” adlı çalışmalarıyla İrem KÜLLÜ, Enes AKYÜZ, Züleyha DOĞANYİĞİT, Emin KAYMAK, Orrin DEVİNSKY

En iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" “Honamlı Teke Spermasının Dondurulabilirliğinin Üzerine Trolox’un Etkisi” adlı çalışmalarıyla Şükrü GÜNGÖR, Muhammed Enes İNANÇ, Barış Atalay USLU, Ahmet Burak BURCA, Ayhan ATA

Eğitim Bilimleri Temel Alanı

En iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" “Antalya Kimya Olimpiyatlarına Katılan Lise Öğrencilerinin Soru Çözme Yaklaşımlarının Görsel Analizi ve Sınav Performanslarıyla İlişkisi” adlı çalışmalarıyla; Büşra SAYDOĞAN, Memduh Sami TANER, Ömer MANAP, M. Salih KAZANCI, Mert AYDOĞAN, Cahit ASLANKAN

En iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" “Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Dönemi Aile İçi Yaşantıları ve Affetme Davranışlarının İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla; Onur İbrahim URAZAN, Özlem TAGAY

En iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi” adlı çalışmalarıyla; İlknur Esin KULPAR, Firdevs SAVİ ÇAKAR

Fen Bilimleri Temel Alanı

En iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" almaya layık görülen: “Flor Salımı Yapan Nanohibrit Kompozitlerin Geliştirilmesi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla; Merve TUNÇ, Zerin YEŞİL ACAR, Meltem ASİLTÜRK

En iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" “Termal Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Üretilen Perovskit (Ch3nh3pbı3) İnce Filmin Atmosferik Koşullarla Etkileşimi” adlı çalışmalarıyla; Ayşegül ÇOŞĞUN, Ayşegül TAŞÇIOĞLU, Gökhan YILMAZ

En iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" “Cd8 Yüzey Reseptörü & Artemisinin Etkileşmesinin Doking Hesaplaması Yolu ile Belirlenmesi” adlı çalışmalarıyla; Ülkü BAYHAN, Remziye BANKA

Sosyal Bilimler Temel Alanı

En iyi sözel bildiri "Birincilik Ödülü" “Determınıng The Effects of Forgıveness and Perspectıve Takıng on Negatıve Stereotypıng Towards Syrıan Refugees: An Experımental Study” adlı çalışmalarıyla; Özge KARABULUT, Gülten ÜNAL

En iyi sözel bildiri "İkincilik Ödülü" “Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Sosyal Damgalanma: Mağdur Kahramanlar Sağlık Çalışanları” adlı çalışmalarıyla; Nurdan ORAL KARA, Rukiye ÇELİK, Sultan Ümran KAYA

En iyi sözel bildiri "Üçüncülük Ödülü" “Bireylerin Telafi Edici Tüketim Davranışlarına, Anne-Baba Tutumlarının, Öz Şefkatin ve Duygu Düzenleme Becerilerinin Etkisi” adlı çalışmasıyla; Aysima FINDIKOĞLU

Poster Bildiri Ödülleri

En iyi poster bildiri "Birincilik Ödülü" “Farklı Radyasyon Dozlarının Escherichia Coli Bakterisi Üzerine Etkilerinin Elektron Mikroskobisi ile İncelenmesi” adlı çalışmalarıyla; Huda AVVAD, Shukran ALHMİDİ, Mohamad Ali ALHUSSEİN, Sheven HUSEEN, Alaattin ÖZEN

En iyi poster bildiri "İkincilik Ödülü" “An Ethnobotanıcal Study Of Medıcınal Plants In Mudanya (Bursa-Turkey)” adlı çalışmalarıyla; Rüveyda KARTAL, İsmail ŞENKARDEŞ

En iyi poster bildiri "Üçüncülük Ödülü" “Callus Inductıon, Fresh Weıght and Tocopherol Content of Capparis Spinosa L.: Influence of Strıgolactones” adlı çalışmalarıyla; Hafsatu ISSAH, Ragbet Ezgi DURAN

Jüri Özel Ödülü

Jüri Özel Ödülü “Şeker Ölçüm Cihazları ve Özellikleri Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmalarıyla; Altuncan HUBAN GÜLEN, Nihal ARI KORKUSUZ, Mehmet Emin KORKUSUZ


ÖNEMLİ TARİHLER
7 Eylül
Bildiri Gönderimi Başlangıç
27 Kasım
Bildiri Gönderimi Son Gönderim
7 Aralık
Kayıt Ücreti Yatırılması Son Tarih
21-25 Aralık
Tam Metin Bildiri Gönderimi
17-19 Aralık
Kongre Tarihi
30 Aralık
Kongre Kitabının Yayınlanması

Önemli Not: Katılımcılarımızdan bildiriler öncelikle özet metin şeklinde kabul edilecek ve çalışmalar ilgili hakemlerimizce bu özet metinler üzerinden değerlendirilecektir.

Zorunlu olmamakla beraber çalışmalarını tam metin olarak da yayınlatmak isteyen katılımcılarımız için bildiri gönderim sistemi kongre bitiminde; 21-25 Aralık 2020 arasında aktifleşecek ve yine sistem üzerinden tam metinler belirtilen süre zarfı içerisinde yüklenebilecektir. Söz konusu tarihlerden (21-25 Aralık 2020) önce ya da sonra tam metin bildirileriniz kabul edilemeyecektir.